กำหนดการและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 27 ตุลาคม 2563
0  ห้องเรียนปกติ, ห้องเรียนพิเศษ (ESC, MSEP, ESMTE, IMP, EIS, พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ))
0  ตารางสอบปลายภาค ม.1 - ม.3
0  ห้องสอบ ม.1 - ม.3
0  ตารางสอบปลายภาค ม.4
0  ตารางสอบปลายภาค ม.5
0  ตารางสอบปลายภาค ม.6
0  ห้องสอบ ม.4 - ม.6

0  โครงการ English Program
0  ตารางสอบปลายภาค ม.1 - ม.3

^ Back to Top