ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ ในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
บันทึกเมื่อ 20 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนที่ว่างจากภารกิจร่วมทำบุญตักบาตร ทุกเช้าวันพุธ ในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ******************************
เริ่มวันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้เป็นสัปดาห์แรก เวลา ๗.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีเจ้าภาพ คือ ม.๑/๘, ม.๒/๓, ม.๓/๕, ม.๔/๑๗, ม.๕/๑๐ และ ม.๖/๗

^ Back to Top