ประกาศ แจ้งปิดสถานศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
แก้ไขล่าสุด 14 กรกฎาคม 2563
               0    ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
                     เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (คลิกที่นี่)

               0    ตารางการเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติที่โรงเรียน (on-site)
                      ระยะที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ฉบับที่ 2 ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
                     (คลิกที่นี่)

              *** การเลือกรายวิชาเพิ่มเติมเลือก ม.4 – 6 ขอเลื่อนกำหนดการออกไป
                   เป็นวันที่ 29 – 31 ก.ค. 2563

^ Back to Top