การเลือกรายวิชาเพิ่มเติมเลือก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
แก้ไขล่าสุด 03 กรกฎาคม 2563


การเลือกรายวิชาเพิ่มเติมเลือก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ทาง  https://sites.google.com/samsenwit.ac.th/elective-subject/

****************************


วัน - เวลา เปิดระบบเริ่มลงทะเบียน
          0    3 ก.ค. 2563    เวลา 19.00 น. -  ม.3/3 - ม.3/8
          0    5 ก.ค. 2563    เวลา 19.00 น. -  ม.2/3 - ม.2/8
          0    7 ก.ค. 2563    เวลา 19.00 น. -  ม.1/3 - ม.1/8
          0    14 ก.ค. 2563  เวลา 15.30 น. -  ม.4/1 - ม.4/4, ม.4/9 - ม.4/10
          0    15 ก.ค. 2563  เวลา 15.30 น. -  ม.6/1 - ม.6/12
          0    16 ก.ค. 2563  เวลา 15.30 น. -  ม.5/1 - ม.5/4, ม.5/9 - ม.5/10

หมายเหตุ: เวลาปิดระบบลงทะเบียนของแต่ละระดับสามารถเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์
                 การเลือกรายวิชาเพิ่มเติมเลือก


ขั้นตอนการลงทะเบียน
          0    ก่อนเปิดระบบลงทะเบียน
                1. log in เข้าอีเมล์ @samsenwit.ac.th ในเครื่องที่จะลงทะเบียน
                2. เข้าเว็บไซต์การเลือกรายวิชาเพิ่มเติมเลือก หน้าแรก ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน
                    เลือกรายวิชาก่อนเวลาเปิดระบบลงทะเบียน

          0    เปิดระบบลงทะเบียน
                3. เข้าเมนู ตามระดับชั้น ไปที่ "เลือกวิชาเลือก"
                4. กดทำรายการลงทะเบียนผ่าน google form ที่ปรากฏในเมนู "เลือกวิชาเลือก"
                    ของแต่ละระดับชั้นในเว็บไซต์
                5. กด "ส่ง" หรือ "submit" เป็นอันเสร็จกระบวนการ

          หมายเหตุ:
                - ต้องใช้อีเมล์ @samsenwit.ac.th เท่านั้น หากใช้งาน e-mail ไม่ได้ โดยเฉพาะนักเรียนใหม่
                  ให้ส่งอีเมล์ไปที่ admin@samsenwit.ac.th แจ้งชื่อ-สกุล ชั้น เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
                  และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
                - สามารถทำรายการเลือกได้ครั้งเดียว
                - หากต้องการเปลี่ยนรายวิชาเลือกที่ลงทะเบียนไว้หรือลงทะเบียนหลังปิดระบบ ต้องติดต่อรับใบคำร้อง
                  ที่เจ้าหน้าที่ห้องวิชาการ โดยสามารถเลือกรายวิชาเลือกที่ยังไม่เต็มตามจำนวนรับเท่านั้น


^ Back to Top