การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แก้ไขล่าสุด 28 มิถุนายน 2563
การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 ************************


                  0  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
                  0  VTR แนวทางการจัดการเรียนการสอน
                  0  แนวทางการจัดการเรียนการสอ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
                  0  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.2
                  0  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.3
                  0  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.5
                  0  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระดับ ม.6


^ Back to Top