ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 และคะแนน O-NET เรียงตามห้องสอบ
แก้ไขล่าสุด 14 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
และคะแนน O-NET เรียงตามห้องสอบ
*************************************************

              (ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563)
          0  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 เพิ่มเติม
              (ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563)


  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
           0  รายชื่อและคะแนน O-NET ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
           0  รายชื่อและคะแนน O-NET ม.1 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

^ Back to Top