ยืนยันข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 14 มิถุนายน 2563
ยืนยันข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

      ข้อปฏิบัติ 
            1. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
            2. ผู้สมัครทุกคน ยืนยันข้อมูล และคะแนน O-NET ตาม Link แต่ละประเภท

      คำชี้แจง
1. การกรอกข้อมูลครั้งนี้เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้

                 1.1 ชื่อ - สกุล
                 1.2 ผลคะแนน O-NET 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
           2. ถ้าผู้สมัครพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไขข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 16.00 น.
               ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 หากเลยกำหนดเวลาทางโรงเรียนจะถือว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง

***********************************************************

     0   ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
          เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 
          ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (คลิกที่นี่)

     0   รายชือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ 
           0  รายชื่อและคะแนน O-NET นักเรียน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
               ยืนยันข้อมูล

           0  รายชื่อและคะแนน O-NET นักเรียน ม.1 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ 
               > ยืนยันข้อมูล

     0   รายชือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนปกติ 
               > ยืนยันข้อมูล

               > ยืนยันข้อมูล

                                                  
 
     0   ห้องสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนปกติ ^ Back to Top