ระบบรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 16 พฤษภาคม 2563


โปรดศึกษาคู่มือการสมัครเข้าเรียน ก่อนกรอกข้อมูลสมัครสอบ


     0  คู่มือการสมัครเข้าเรียน (ผ่านระบบออนไลน์)

     0  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน (ผ่านระบบออนไลน์)

     0  ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน (ผ่านระบบออนไลน์)
     0  ประกาศการรับนักเรียน
               -  ประกาศการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ
                  (ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563)
               -  ประกาศการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ
                  (ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563)

     0  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 - 2565

^ Back to Top