แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ Student Care
แก้ไขล่าสุด 02 เมษายน 2563
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ Student Care

                 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์คุณครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ Student Care (ระบบลงเวลา
นักเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน แจ้งข่าวสาร ฯลฯ)

                                  0   แบบประเมินสำหรับคุณครู
                                  0   แบบประเมินสำหรับผู้ปกครอง
                                 
0   แบบประเมินสำหรับนักเรียน

                                                                                                                      -ขอขอบพระคุณ-


^ Back to Top