หนังสือยืนยันข้อมูลการเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือพักอาศัยร่วมบ้านเดียวกันกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางกลับหรือผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563

หนังสือยืนยันข้อมูลการเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือพักอาศัยร่วมบ้านเดียวกันกับบุคคล
ที่มีประวัติเดินทางกลับหรือผ่าน
(Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
การสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 7
8 มีนาคม 2563


หมายเหตุ: ให้กรอกข้อมูลเฉพาะผู้เข้าสอบที่มีประวัติเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือพักอาศัยร่วมบ้านเดียวกันกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางกลับหรือผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เท่านั้น

การส่งเอกสาร:  ส่งเอกสารในวันสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


^ Back to Top