ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
admission.samsenwit.ac.th

โปรดศึกษาขั้นตอนการสมัคร ก่อนกรอกข้อมูลสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต
ขั้นตอนการสมัคร


* แจ้งเรื่อง ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
  ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตามประกาศของ สทศ. แจ้งว่า
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ประกาศผล วันที่ 25 มีนาคม 2563
   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ประกาศผล วันที่ 26 มีนาคม 2563
**หากนักเรียนประสงค์มาสมัครเรียนก่อนวันที่ สทศ. ประกาศผลสอบ สามารถส่งผลการทดสอบ O-NET ในวันสอบคัดเลือกได้


^ Back to Top