ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ Science – Math สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บันทึกเมื่อ 20 ธันวาคม 2562

^ Back to Top