ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และห้องสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แก้ไขล่าสุด 02 กรกฎาคม 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2562
และห้องสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


เนื่องจากมีการย้ายกลุ่มการเรียนและขอเลื่อนชั้นเรียน
ระหว่างวันที่ 10 – 30 มิถุนายน 2562 
จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่และจำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง

**ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ

เพื่อเข้าสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 3 และ 5 กรกฎาคม 2562**

(ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่)
^ Back to Top