ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ สำหรับลงเวลาออนไลน์ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
แก้ไขล่าสุด 03 เมษายน 2562

^ Back to Top