ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
แก้ไขล่าสุด 19 มีนาคม 2562

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 (เว้น 24 มีนาคม 2562)
ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

กรอกใบสมัครทาง admission.samsenwit.ac.th
ระหว่างวันที่ 20 - 27 มีนาคม 2562

ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ประเภทห้องเรียนปกติ

**********************************0  ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม (เรียกตัวสำรอง)
    ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 62 

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         
    - ห้องเรียน ESC
             - ห้องเรียน MSEP
             - ห้องเรียน EP 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
             - ห้องเรียน ESMTE
             - ห้องเรียน MSEP
             - ห้องเรียน EP (วิทยาศาสตร์)
             ห้องเรียน EP (คณิตศาสตร์)
             ห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)


0  ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษภายใน (เพิ่มเติม)


0  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    ห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ปีการศึกษา 2562 (คลิกที่นี่)


0  การมอบตัวนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ)
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
       - รายชื่อนักเรียนและห้องมอบตัว
       - ใบสมัครและตารางเรียนโครงการเตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
       - รายชื่อนักเรียนและห้องมอบตัว

0  ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียน
    โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิกที่นี่)

0  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 (ห้องเรียนพิเศษภายใน)
    - วิทยาศาสตร์ เร่งรัดคณิตศาสตร์ เสริมคอมพิวเตอร์ฯ (IMP)
    - English for Integrated Studies (EIS)

0 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

0  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (ESC)
    ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ฯ (MSEP)
    ห้องเรียนพิเศษ โครงการ English Program

0  ปฏิทินรับสมัครนักเรียน
    ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1
    ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4

0  ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
    ประเภทห้องเรียนปกติ
    ประเภทห้องเรียนพิเศษ
    * ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
       -  โครงการห้องเรียนพิเศษ ESC/MSEP
       -  โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
       -  รายละเอียดแนบท้ายประกาศห้องเรียนพิเศษ 
    * ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
       -  ห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
       -  โครงการห้องเรียนพิเศษ ESMTE/MSEP
       -  โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
       -  รายละเอียดแนบท้ายประกาศห้องเรียนพิเศษ

0  ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ม.1, ม.4 (ทางอินเตอร์เน็ต)

0  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษ)

0  ตารางสอบคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษ)
    ตารางสอบคัดเลือก ม.1
    - ตารางสอบคัดเลือก ม.4


0  สถิติการสมัครเข้าเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2562

0  สถิติการสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2557 - 2561^ Back to Top