ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
แก้ไขล่าสุด 31 พฤษภาคม 2562

0  ประกาศผลการสอบหลังเรียน "เตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ" ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (คลิกที่นี่)

0  ประกาศผลการสอบเปลี่ยนกลุ่มการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (คลิกที่นี่)

0  ประกาศผลการสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2562
      ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 62
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
       -  ห้องเรียนพิเศษภายใน EIS


      ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 62
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
       -  ห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ
       -  ห้องเรียนพิเศษภายใน EIS

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
        ห้องเรียนพิเศษ English Program - คณิตศาสตร์


      ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 62
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 62
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
        นักเรียนที่สอบเปลี่ยนกลุ่มการเรียนเป็น EP
       -  ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP

      ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 62
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

0  ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบหลังเรียน "เตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ"
    ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (คลิกที่นี่)


0  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษภายใน EIS
    ปีการศึกษา 2562 (คลิกที่นี่)

0  ประกาศผลการสอบเปลี่ยนกลุ่มการเรียน ชั้น ม.4 โครงการ English Program
    ปีการศึกษา 2562 
(คลิกที่นี่)


0  ประกาศผลการสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2562

      ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 62
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 62
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
       -  ห้องเรียนปกติกลุ่มการเรียนภาษาฝรั่งเศส - เยอรมัน - จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี
          (ดาวน์โหลด: เอกสารมอบตัว ม.4)

      ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 62
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


      ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 62
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
       -  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์
       -  ห้องเรียนพิเศษ พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)
          (ดาวน์โหลด: เอกสารมอบตัว ม.4)

      ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 62
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 62
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 62

      ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 62 
       -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ในเขตพื้นที่บริการ / นอกเขตพื้นที่บริการ


0  รายชื่อนักเรียนโครงการเตรียมความพร้อมลูกสามเสนฯ
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
 (คลิกที่นี่)
    (ดาวน์โหลด: ตารางเรียนเตรียมความพร้อม ม.4)

0  รายชื่อนักเรียนโครงการเตรียมความพร้อมลูกสามเสนฯ
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 (คลิกที่นี่)
    (ดาวน์โหลด: ตารางเรียนเตรียมความพร้อม ม.1)

0
  ข้อกำหนด เกณฑ์ และวิธีการรับนักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษ SMArt EP ม.1 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 62
  (คลิกที่นี่)

0  ข้อกำหนด เกณฑ์ และระเบียบวิธีการเปลี่ยนแผนการเรียนจากแผนการเรียนต่าง ๆ เป็นนักเรียน EP ม.4 ปีการศึกษา 2562
    ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 62  (คลิกที่นี่)

0  รายชื่อนักเรียน และกำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562
    
ห้องเรียนปกติ  ห้องเรียนพิเศษภายใน และ ม.3 เดิมที่ผ่านเกณฑ์จัดกลุ่มการเรียน 
    มอบตัว: วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 (คลิกที่ี่นี่)

0  รายชื่อนักเรียน และกำหนดการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ปีการศึกษา 2562
    มอบตัว: วันที่ 8 เมษายน 2562 (คลิกที่ี่นี่)

0  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                    - ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
                    - ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
                    - ประเภททั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)

               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

0  แนวทางการยื่นความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียน กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้
            (ผู้ประสงค์ยื่นความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียน สามารถส่งคำร้องและหลักฐาน
      ณ ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562)
     - แบบขอรับการจัดสรรที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

            

**********************************


0 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2562

    ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 62
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
             - ห้องเรียน ESC
             - ห้องเรียน EP

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
             - ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP

    ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 62
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
             - ห้องเรียน EP

    ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 62 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
             - ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP

    ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 62 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
             - ห้องเรียน MSEP
             - ห้องเรียน EP 

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
             ห้องเรียน ESMTE
             - ห้องเรียน MSEP
             - ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP


     
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 62 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
            ห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)
            - ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP ม.4

     ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 62 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
             ห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)


   
 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 62 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
             - ห้องเรียน ESC
             - ห้องเรียน MSEP
             - ห้องเรียน EP 

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
             ห้องเรียน ESMTE
             - ห้องเรียน MSEP
             - ห้องเรียน EP (วิทยาศาสตร์)
             ห้องเรียน EP (คณิตศาสตร์)
             ห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

    ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 62 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
            - ห้องเรียนพิเศษภายใน IMP ม.4


    ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 62 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
       -  ห้องเรียนพสวท. สู่ความเป็นเลิศ

    ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 62 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

    ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 62 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
        ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (ESC)
        ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ฯ (MSEP)
        ห้องเรียนพิเศษ โครงการ English Program
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
        - วิทยาศาสตร์ เร่งรัดคณิตศาสตร์ เสริมคอมพิวเตอร์ฯ (IMP)
        - English for Integrated Studies (EIS)

0  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
   เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
(คลิกที่นี่)

0  การมอบตัวนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ)

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
       - รายชื่อนักเรียนและห้องมอบตัว
       - ใบสมัครและตารางเรียนโครงการเตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
       - รายชื่อนักเรียนและห้องมอบตัว


0  ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
    ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1
    ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4

0  ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
    ประเภทห้องเรียนพิเศษ
    * ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
       -  โครงการห้องเรียนพิเศษ ESC/MSEP
       -  โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
       -  รายละเอียดแนบท้ายประกาศห้องเรียนพิเศษ 
    * ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
       -  ห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
       -  โครงการห้องเรียนพิเศษ ESMTE/MSEP
       -  โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
       -  รายละเอียดแนบท้ายประกาศห้องเรียนพิเศษ
    ประเภทห้องเรียนปกติ
      - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่)
      - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์/คณิต/ฝรั่งเศส/เยอรมัน/จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี)

0  ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียน
    โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิกที่นี่)

0  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2562
    ประเภทห้องเรียนพิเศษ
    ประเภทห้องเรียนปกติ


0  ตารางสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2562
    ประเภทห้องเรียนพิเศษ
      ตารางสอบคัดเลือก ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)
      - ตารางสอบคัดเลือก ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)
    ประเภทห้องเรียนปกติ
      ตารางสอบคัดเลือก ม.1, ม.4 (ห้องเรียนปกติ)0  ถิติการสมัครเข้าเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2562

0  สถิติการสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2557 - 2561^ Back to Top