ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บันทึกเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2562

^ Back to Top