ประกาศตารางเรียนฉบับแก้ไข เริ่มใช้วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
แก้ไขล่าสุด 22 พฤษภาคม 2561

ประกาศตารางเรียนฉบับแก้ไข
เริ่มใช้วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

       เฉพาะห้อง ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3

ห้อง ม.2/2, ม.2/4, ม.2/7

ห้อง ม.3/4, ม.3/5

ห้อง ม.4/1, ม.4/3, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
       ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12

ห้อง ม.5/1, ม.5/3, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
       ม.5/9, ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12^ Back to Top