เอกสารเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการดูแลตรวจคัดกรองและสร้างเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนแบบองค์รวม
แก้ไขล่าสุด 10 เมษายน 2561
งานอนามัยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
          ขอเชิญชวน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลตรวจคัดกรองและสร้างเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนแบบองค์รวม 
(ดาวน์โหลดใบตอบรับ)

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำส่งใบตอบรับ ณ ห้องพยาบาลโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
ในวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น. 
หรือทาง e-mail: nsentao@yahoo.com โทร. 0-2279-1992 ต่อ 106 
หรือมีข้อสงสัย ติดต่อ พญ.สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์  โทร. 0-2201-1835^ Back to Top