ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๖ ชั้น
บันทึกเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560
ด้วยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มีความประสงค์จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๖ ชั้น
จึงประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ร่างประกาศ
และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ เป็นเวลา ๓ วันทำการ
(ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)

สถานที่ติดต่อ เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ ได้ที่

          ๑)  ทางไปรษณีย์:         ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

                                             ๑๓๒/๑๑  ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

          ๒.   โทรศัพท์ :              ๐๒ – ๒๗๙ ๑๙๙๒  ต่อ ๑๑๓

          ๓.   โทรสาร :                ๐๒ – ๑๗๙ ๒๖๓๘

          ๔.   ทางเว็ปไซต์:         http://www.samsenwit.ac.th

          ๕.   E-mail Address:   procurement@samsenwit.ac.th


รายละเอียด https://goo.gl/nSXWCm

^ Back to Top