• การรับนักเรียน
  • นักเรียนสามเสนฯ
  • ประกาศทั่วไป
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  • ส่งข่าวครูสามเสนฯ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 โครงการ EIS ..
บันทึกเมื่อ 22 เมษายน 2559
ประกาศ นักเรียน ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ม.4 โครงการ EIS (เพิ่มเติม) ..
บันทึกเมื่อ 20 เมษายน 2559
ประกาศ การคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ม.4 (เพิ่มเติม) ..
บันทึกเมื่อ 18 เมษายน 2559
ประกาศ ตามที่ได้มีบุคคลได้กล่าวหาโดยใส่ร้ายว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลั..
บันทึกเมื่อ 18 เมษายน 2559
ใบสมัครเข้าเรียนโครงการ EIS สำหรับช้น ม.1/2559..
บันทึกเมื่อ 17 เมษายน 2559
โครงการเตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ระดับ ม.1 (วันที่ 18-29 เมษายน 2559)..
บันทึกเมื่อ 16 เมษายน 2559
โครงการเตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ระดับ ม.4 (วันที่ 18-29 เมษายน 2559)..
บันทึกเมื่อ 16 เมษายน 2559
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.4 กลุ่มการเรีย..
บันทึกเมื่อ 11 เมษายน 2559
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ม.4 (English Program : E..
บันทึกเมื่อ 11 เมษายน 2559
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP- EIS (เพิ่มเติม) 9เม.ย...
บันทึกเมื่อ 09 เมษายน 2559
อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ชั้น ม.1และม.4 (ปฐมนิเทศ)..
บันทึกเมื่อ 07 เมษายน 2559
การรับผลคะแนนสอบรายบุคคล สำหรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเ..
แก้ไขล่าสุด 04 เมษายน 2559
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 ห้องเรียน EIS (เพิ่มเติม)..
แก้ไขล่าสุด 04 เมษายน 2559
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 ห้องเรียน IMP (เพิ่มเติม)..
แก้ไขล่าสุด 04 เมษายน 2559
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 ห้องปกติ..
บันทึกเมื่อ 02 เมษายน 2559
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 02 เมษายน 2559
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 นักเรียนทั่วไป (ในเขตพื้นที่บริการรว..
บันทึกเมื่อ 02 เมษายน 2559
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 (ในเขตพื้นที่บริการ)..
บันทึกเมื่อ 02 เมษายน 2559
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4..
แก้ไขล่าสุด 01 เมษายน 2559
เอกสารใบมอบตัว นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559..
บันทึกเมื่อ 29 มีนาคม 2559
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ (เขตพื้นที่บริการ)..
บันทึกเมื่อ 24 มีนาคม 2559
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ (ประเภททั่วไป)..
บันทึกเมื่อ 24 มีนาคม 2559
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ (วิทย์-คณิต-ฝรั่งเศส-เยอร..
บันทึกเมื่อ 24 มีนาคม 2559
ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 10 มีนาคม 2559
การรับคะแนนสอบรายบุคคล (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)..
บันทึกเมื่อ 10 มีนาคม 2559
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559..
แก้ไขล่าสุด 13 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ..
แก้ไขล่าสุด 10 มีนาคม 2559
ประกาศผล การสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-EP ปีการศึกษา 2559..
บันทึกเมื่อ 10 มีนาคม 2559
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (ทั่วไป-ในเขตพื้นที่บ..
แก้ไขล่าสุด 04 มีนาคม 2559
เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ..
แก้ไขล่าสุด 04 มีนาคม 2559
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-ห้องเรียนพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 29 ธันวาคม 2558
การสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2559..
แก้ไขล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ 2559
รายชื่อนักเรียนสมัครสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ..
บันทึกเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559..
แก้ไขล่าสุด 06 มกราคม 2559
รายชื่อนักเรียนสมัครสอบเข้า ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ..
บันทึกเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2559
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ห้องเรียนพิเศษ ESC MSEP..
บันทึกเมื่อ 29 ธันวาคม 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ห้องเรียนพิเศษ EP..
บันทึกเมื่อ 29 ธันวาคม 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP..
บันทึกเมื่อ 29 ธันวาคม 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ห้องเรียนพิเศษ EP..
บันทึกเมื่อ 29 ธันวาคม 2558
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-ห้องเรียนพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 29 ธันวาคม 2558
ประกาศ นักเรียน ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ม.4 โครงการ EIS (เพิ่มเติม) ..
บันทึกเมื่อ 20 เมษายน 2559
ประกาศ การคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ม.4 (เพิ่มเติม) ..
บันทึกเมื่อ 18 เมษายน 2559
ประกาศ ตามที่ได้มีบุคคลได้กล่าวหาโดยใส่ร้ายว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลั..
บันทึกเมื่อ 18 เมษายน 2559
โครงการเตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ระดับ ม.4 (วันที่ 18-29 เมษายน 2559)..
บันทึกเมื่อ 16 เมษายน 2559
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.4 กลุ่มการเรีย..
บันทึกเมื่อ 11 เมษายน 2559
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ม.4 (English Program : E..
บันทึกเมื่อ 11 เมษายน 2559
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 IMP- EIS (เพิ่มเติม) 9เม.ย...
บันทึกเมื่อ 09 เมษายน 2559
อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ชั้น ม.1และม.4 (ปฐมนิเทศ)..
บันทึกเมื่อ 07 เมษายน 2559
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 ห้องเรียน EIS (เพิ่มเติม)..
แก้ไขล่าสุด 04 เมษายน 2559
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 ห้องเรียน IMP (เพิ่มเติม)..
แก้ไขล่าสุด 04 เมษายน 2559
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4..
แก้ไขล่าสุด 01 เมษายน 2559
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 - IMP..
แก้ไขล่าสุด 05 มีนาคม 2559
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 - EIS..
บันทึกเมื่อ 05 มีนาคม 2559
จดหมายถึงผู้ปกครอง แจ้งกำหนดการเปืดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559..
บันทึกเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2559
ค่ายบูรณาการ Science-Math-English ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP ม.ต้น..
บันทึกเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558..
บันทึกเมื่อ 23 มกราคม 2559
จดหมายถึงผู้ปกครอง แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคและปฏิทินนัดหมาย ..
บันทึกเมื่อ 17 มกราคม 2559
ใบสมัครนักเรียน ม.3 สามเสนวิทยาลัย เข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559..
บันทึกเมื่อ 17 มกราคม 2559
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เรียนต่อ ม.4..
บันทึกเมื่อ 17 มกราคม 2559
กำหนดการสอบ O-NET ชั้น ม.3
บันทึกเมื่อ 17 มกราคม 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2559..
บันทึกเมื่อ 07 มกราคม 2559
ค่ายกิจกรรม 4 เหล่า
บันทึกเมื่อ 27 ธันวาคม 2558
การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยระบบ Oxford Online ..
บันทึกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558
ม.4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่..
บันทึกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.1 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.2 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.3 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.4 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.5 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.6 (เริ่มใช้ 26 ต.ค.2558)..
แก้ไขล่าสุด 22 ตุลาคม 2558
ตารางเรียนคาบชดเชย ระดับม.ปลาย..
บันทึกเมื่อ 22 ตุลาคม 2558
คาบเรียนนอกเวลา โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (ภาคเรียนที่2/2558)..
บันทึกเมื่อ 22 ตุลาคม 2558
ประกาศ ตามที่ได้มีบุคคลได้กล่าวหาโดยใส่ร้ายว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลั..
บันทึกเมื่อ 18 เมษายน 2559
โครงการเตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ระดับ ม.1 (วันที่ 18-29 เมษายน 2559)..
บันทึกเมื่อ 16 เมษายน 2559
โครงการเตรียมความพร้อม ลูกสามเสนฯ ระดับ ม.4 (วันที่ 18-29 เมษายน 2559)..
บันทึกเมื่อ 16 เมษายน 2559
อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ชั้น ม.1และม.4 (ปฐมนิเทศ)..
บันทึกเมื่อ 07 เมษายน 2559
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้ง..
บันทึกเมื่อ 03 เมษายน 2559
ดาวน์โหลด บทประพันธ์ รำถวายพระพร ..
แก้ไขล่าสุด 25 มีนาคม 2559
ประกาศ เรียกรับนักเรียนทุน พสวท.(เพิ่มเติม)..
บันทึกเมื่อ 07 มีนาคม 2559
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 - IMP..
แก้ไขล่าสุด 05 มีนาคม 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท.ปีการศึกษา2559..
แก้ไขล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2559
ตารางเรียน คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.ค่าย2/2558..
บันทึกเมื่อ 17 มกราคม 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือก สอวน.ดาราศาสตร์ค่ายที่2/2558 ระดับ ม.ปลาย..
บันทึกเมื่อ 02 ธันวาคม 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือก สอวน.ดาราศาสตร์ค่ายที่2/2558 ระดับ ม.ต้น..
บันทึกเมื่อ 02 ธันวาคม 2558
ประกาศผล คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. เข้าเรียนค่าย2/2558..
บันทึกเมื่อ 27 ตุลาคม 2558
ประกาศผล ดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย1/2558..
บันทึกเมื่อ 14 กันยายน 2558
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่..
บันทึกเมื่อ 20 สิงหาคม 2558
การดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน..
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2558
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ2..
บันทึกเมื่อ 19 เมษายน 2559
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ1..
แก้ไขล่าสุด 19 เมษายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมส์..
บันทึกเมื่อ 28 มีนาคม 2559
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ด้วยวิธีป..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2559
ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง ครั้..
แก้ไขล่าสุด 10 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Ca..
แก้ไขล่าสุด 10 มีนาคม 2559
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2559 เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะข..
แก้ไขล่าสุด 26 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ระบบองค์เจ็ท 4 สี ด้วยวิธีการทางอ..
บันทึกเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ระบบองค์เจ็ท 4 สี ด้วยวิธีกา..
บันทึกเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคาร 2..
บันทึกเมื่อ 27 มกราคม 2559
ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง..
แก้ไขล่าสุด 25 มกราคม 2559
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จ..
แก้ไขล่าสุด 22 มกราคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียน..
บันทึกเมื่อ 18 มกราคม 2559
สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 รายการ พร้อมการติดตั้ง ..
แก้ไขล่าสุด 09 พฤศจิกายน 2558
ประมวลภาพ
Education Zone