• การรับนักเรียน
  • นักเรียนสามเสนฯ
  • ประกาศทั่วไป
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 26 มกราคม 2560
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 09 มีนาคม 2560
ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนปกติ)..
บันทึกเมื่อ 26 มกราคม 2560
ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนปกติ)..
บันทึกเมื่อ 26 มกราคม 2560
ประกาศ เรียกนักเรียน ทุน พสวท.อันดับสำรอง (ครั้งที่ 2)..
บันทึกเมื่อ 16 มีนาคม 2560
ขั้นตอนการดูคะแนนสอบรายบุคคล..
แก้ไขล่าสุด 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง EIS (English for Integrated Studies)..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง IMP ( Intensive Mathematics Program )..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศ เรียกนักเรียน ทุน พสวท.อันดับสำรอง..
แก้ไขล่าสุด 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ..
แก้ไขล่าสุด 10 มีนาคม 2560
ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา2560 (ห้องเรียนพิเศษ)..
แก้ไขล่าสุด 04 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนพิเศษ)..
แก้ไขล่าสุด 26 มกราคม 2560
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีกา..
แก้ไขล่าสุด 02 มีนาคม 2560
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีกา..
แก้ไขล่าสุด 02 มีนาคม 2560
สถิติจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2555-2559..
บันทึกเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2560
กำหนดการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4..
บันทึกเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560
จดหมายแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่1/2560..
บันทึกเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560
จดหมายแจ้งปฏิทินนัดหมายและการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560..
บันทึกเมื่อ 19 มกราคม 2560
จดหมายถึงผู้ปกครอง เรื่อง การหยุดเรียนวันจันทร์ที่ 23มกราคม2560..
แก้ไขล่าสุด 19 มกราคม 2560
ปฏิทินการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2560..
บันทึกเมื่อ 10 ธันวาคม 2559
ประกาศ เรียกนักเรียน ทุน พสวท.อันดับสำรอง (ครั้งที่ 2)..
บันทึกเมื่อ 16 มีนาคม 2560
ขั้นตอนการดูคะแนนสอบรายบุคคล..
แก้ไขล่าสุด 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง EIS (English for Integrated Studies)..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง IMP ( Intensive Mathematics Program )..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศ เรียกนักเรียน ทุน พสวท.อันดับสำรอง..
แก้ไขล่าสุด 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ..
แก้ไขล่าสุด 10 มีนาคม 2560
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.1 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.3 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.2 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.4 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.5 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
ตารางเรียน นักเรียนระดับ ม.6 (เริ่มใช้ 25 ต.ค.2559)..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-IMP (วันเสาร์) เริ่มเรีย..
บันทึกเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2559
ตารางเรียนนอกเวลาเรียน ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-IMP-EIS..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2559
เอกสารรายงานประจำปี ปีการศึกษา 2558..
บันทึกเมื่อ 11 มีนาคม 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. ปีการศึกษา 2560..
บันทึกเมื่อ 06 มีนาคม 2560
ปฏิทินการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2560..
บันทึกเมื่อ 10 ธันวาคม 2559
ดาวน์โหลด วิดีโอ ท่ารำถวายพระพร..
แก้ไขล่าสุด 10 พฤษภาคม 2559
ประกาศ เรียกนักเรียน ทุน พสวท.อันดับสำรอง (ครั้งที่ 2)..
บันทึกเมื่อ 16 มีนาคม 2560
ขั้นตอนการดูคะแนนสอบรายบุคคล..
แก้ไขล่าสุด 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง EIS (English for Integrated Studies)..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้อง IMP ( Intensive Mathematics Program )..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2560
ประกาศ เรียกนักเรียน ทุน พสวท.อันดับสำรอง..
แก้ไขล่าสุด 15 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ..
บันทึกเมื่อ 09 มีนาคม 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ..
แก้ไขล่าสุด 10 มีนาคม 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย2/2559 ศูนย์โร..
บันทึกเมื่อ 27 ตุลาคม 2559
ประกาศสอบราคาจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าน้ำผลไม้สดปั่น ปีการศึกษา 2560..
บันทึกเมื่อ 22 มีนาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จำก..
แก้ไขล่าสุด 20 มีนาคม 2560
ประกาศสอบราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคาร 2..
แก้ไขล่าสุด 20 มีนาคม 2560
ประกาศสอบราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคาร 2..
แก้ไขล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น..
แก้ไขล่าสุด 13 มกราคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกระดาษ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560..
บันทึกเมื่อ 21 ธันวาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ..
แก้ไขล่าสุด 09 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนเปลี่ยนหลังคา ฯ อาคารคหกรรม..
บันทึกเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2559
เปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอ งานจ้างปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เพื่..
บันทึกเมื่อ 05 ตุลาคม 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างปรับปรุงห้..
บันทึกเมื่อ 15 กันยายน 2559
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย อาคาร 2..
แก้ไขล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2560
ประมวลภาพ
Education Zone