• การรับนักเรียน
  • นักเรียนสามเสนฯ
  • ประกาศทั่วไป
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปร..
บันทึกเมื่อ 24 พฤษภาคม 2561
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2561
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 01 พฤษภาคม 2561
ประกาศตารางเรียนฉบับแก้ไข เริ่มใช้วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561..
แก้ไขล่าสุด 22 พฤษภาคม 2561
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 08 พฤษภาคม 2561
ตารางเรียน โครงการ English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการ..
แก้ไขล่าสุด 09 พฤษภาคม 2561
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
แก้ไขล่าสุด 28 เมษายน 2561
ตารางเรียน คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10) โครงการห้องเรียนพิเศษ ESC, MSEP, EIS ร..
แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2561
ตารางเรียน คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10) โครงการห้องเรียนพิเศษ ESMTE, MSEP, IMP..
แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2561
ตารางเรียนวันเสาร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - ค..
แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2561
เอกสารเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการด..
แก้ไขล่าสุด 10 เมษายน 2561
ปฏิทินรับนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2561
ปฏิทินรับนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561..
บันทึกเมื่อ 15 มีนาคม 2561
สถิติจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2556-2560..
แก้ไขล่าสุด 15 มีนาคม 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนพิเศษ ES..
บันทึกเมื่อ 05 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (English Program)..
บันทึกเมื่อ 05 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนปกติ)..
บันทึกเมื่อ 05 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (English Program)..
บันทึกเมื่อ 05 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนพิเศษ ES..
บันทึกเมื่อ 05 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนปกติ)..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปร..
บันทึกเมื่อ 24 พฤษภาคม 2561
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับ ม.ปลาย (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษ..
บันทึกเมื่อ 30 มีนาคม 2561
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 วันศุกร์ที่ 30 มี..
แก้ไขล่าสุด 26 มีนาคม 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 1 ..
แก้ไขล่าสุด 13 มีนาคม 2561
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครเข้าห้องเรียน IMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..
บันทึกเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครเข้าห้องเรียน EIS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..
แก้ไขล่าสุด 07 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 01 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารแจ้งผู้ปกครอง เร่ื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสามเสนวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 63 ..
แก้ไขล่าสุด 22 มกราคม 2561
เอกสาร แจ้งกำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 2 และ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ..
บันทึกเมื่อ 05 มกราคม 2561
การบรรยายพิเศษ โดย Prof. David Ruffolo (Ph.D., Chicago U.) เรื่อง“แรงจูงใจสู่โล..
บันทึกเมื่อ 05 มกราคม 2561
กิจกรรม “ทัศนศึกษา” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ..
บันทึกเมื่อ 27 ธันวาคม 2560
กิจกรรม “ทัศนศึกษา” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ..
บันทึกเมื่อ 27 ธันวาคม 2560
เอกสารแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การเรียนชดเชยวันที่ 24, 25 และ 27 ตุลาคม 2560..
แก้ไขล่าสุด 15 ธันวาคม 2560
ประกาศจากกิจกรรมรักษาดินแดน..
บันทึกเมื่อ 01 ธันวาคม 2560
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2560
เอกสาร เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 23 พฤศจิกายน 2560
เอกสาร ขออนุญาตให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีกระทำสัต..
แก้ไขล่าสุด 21 พฤศจิกายน 2560
เอกสารขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนชั้น ม.3 เข้าร่วมโครงการค่ายสามัคคี 4 เหล่า..
แก้ไขล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผล เข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 2/2560..
บันทึกเมื่อ 25 ตุลาคม 2560
กำหนดวันและเวลาเตรียมงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 25 ตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่องเลื่อนการเปิดภาคเรียน..
บันทึกเมื่อ 23 ตุลาคม 2560
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 >ระดับ ม.6..
บันทึกเมื่อ 21 ตุลาคม 2560
ประกาศผล คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1/2560 ..
บันทึกเมื่อ 19 กันยายน 2560
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โครงการ English Program..
บันทึกเมื่อ 27 มิถุนายน 2560
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 27 มิถุนายน 2560
จดหมายแจ้งผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เรื่อง การจัดสอนชดเชย..
บันทึกเมื่อ 16 มิถุนายน 2560
จดหมายแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560..
แก้ไขล่าสุด 15 มิถุนายน 2560
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560..
บันทึกเมื่อ 06 มิถุนายน 2560
การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย..
บันทึกเมื่อ 05 มิถุนายน 2560
ตารางเรียนชดเชย รด. (วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560)..
แก้ไขล่าสุด 05 มิถุนายน 2560
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีกา..
บันทึกเมื่อ 02 มิถุนายน 2560
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ ..
บันทึกเมื่อ 02 มิถุนายน 2560
ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (ฉบับแก้ไข เริ่มใช้ 22 พ.ค. 256..
แก้ไขล่าสุด 23 พฤษภาคม 2560
วิธีติดตั้ง Student Messenger เพื่อรับข่าวสารจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
แก้ไขล่าสุด 19 พฤษภาคม 2560
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 ( 22 พ.ค. 2560)..
แก้ไขล่าสุด 21 พฤษภาคม 2560
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 16 พฤษภาคม 2560
จดหมายแจ้งปฏิทินนัดหมายและการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560..
บันทึกเมื่อ 19 มกราคม 2560
จดหมายถึงผู้ปกครอง เรื่อง การหยุดเรียนวันจันทร์ที่ 23มกราคม2560..
แก้ไขล่าสุด 19 มกราคม 2560
ปฏิทินการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2560..
บันทึกเมื่อ 10 ธันวาคม 2559
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2561
ประกาศตารางเรียนฉบับแก้ไข เริ่มใช้วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561..
แก้ไขล่าสุด 22 พฤษภาคม 2561
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 08 พฤษภาคม 2561
ตารางเรียน คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10) โครงการห้องเรียนพิเศษ ESC, MSEP, EIS ร..
แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2561
ตารางเรียน คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10) โครงการห้องเรียนพิเศษ ESMTE, MSEP, IMP..
แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2561
ตารางเรียนวันเสาร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - ค..
แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปร..
บันทึกเมื่อ 24 พฤษภาคม 2561
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้ง..
แก้ไขล่าสุด 07 เมษายน 2561
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับ ม.ปลาย (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษ..
บันทึกเมื่อ 30 มีนาคม 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 1 ..
แก้ไขล่าสุด 13 มีนาคม 2561
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครเข้าห้องเรียน IMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..
บันทึกเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครเข้าห้องเรียน EIS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..
แก้ไขล่าสุด 07 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารแจ้งผู้ปกครอง เร่ื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสามเสนวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 63 ..
แก้ไขล่าสุด 22 มกราคม 2561
ประกาศจากกิจกรรมรักษาดินแดน..
บันทึกเมื่อ 01 ธันวาคม 2560
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2560
เอกสาร เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 23 พฤศจิกายน 2560
เอกสารขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนชั้น ม.3 เข้าร่วมโครงการค่ายสามัคคี 4 เหล่า..
แก้ไขล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผล เข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 2/2560..
บันทึกเมื่อ 25 ตุลาคม 2560
กำหนดวันและเวลาเตรียมงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560..
แก้ไขล่าสุด 25 ตุลาคม 2560
ประกาศผล คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1/2560 ..
บันทึกเมื่อ 19 กันยายน 2560
วิธีติดตั้ง Student Messenger เพื่อรับข่าวสารจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
แก้ไขล่าสุด 19 พฤษภาคม 2560
เอกสารรายงานประจำปี ปีการศึกษา 2558..
บันทึกเมื่อ 11 มีนาคม 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. ปีการศึกษา 2560..
บันทึกเมื่อ 06 มีนาคม 2560
ปฏิทินการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2560..
บันทึกเมื่อ 10 ธันวาคม 2559
ดาวน์โหลด วิดีโอ ท่ารำถวายพระพร..
แก้ไขล่าสุด 10 พฤษภาคม 2559
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
บันทึกเมื่อ 09 มิถุนายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย2/2559 ศูนย์โร..
บันทึกเมื่อ 27 ตุลาคม 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Cam..
แก้ไขล่าสุด 04 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคา..
แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2561
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์..
บันทึกเมื่อ 04 พฤษภาคม 2561
English Program is looking for teachers to fill vacancies for SY 2018-2019
บันทึกเมื่อ 26 มีนาคม 2561
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าทีี่พัสดุ..
บันทึกเมื่อ 26 มีนาคม 2561
ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเร..
แก้ไขล่าสุด 17 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับ..
แก้ไขล่าสุด 08 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับ..
บันทึกเมื่อ 08 มกราคม 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้..
บันทึกเมื่อ 04 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น..
แก้ไขล่าสุด 12 ธันวาคม 2560
ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๖ ชั้น..
บันทึกเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..
แก้ไขล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2560
Samsenwittayalai School is looking for teachers to fill vacancies for SY 2017 – ..
บันทึกเมื่อ 12 กันยายน 2560
ประมวลภาพ
Education Zone