• การรับนักเรียน
  • นักเรียนสามเสนฯ
  • ประกาศทั่วไป
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
(พ 1.2) รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษที่มอบตัวแล้วและนักเร..
แก้ไขล่าสุด 07 เมษายน 2563
(พ 4.2) รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษที่รายงานตัวยืนยันสิท..
แก้ไขล่าสุด 07 เมษายน 2563
(ด 3.2) รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษ..
แก้ไขล่าสุด 31 มีนาคม 2563
(พ 1.1) ประกาศ ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 256..
แก้ไขล่าสุด 31 มีนาคม 2563
(พ 4.1) ประกาศ ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 256..
แก้ไขล่าสุด 09 เมษายน 2563
(ด 3.1) ประกาศ ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียน ม.3 (เด..
แก้ไขล่าสุด 31 มีนาคม 2563
ประกาศ การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
รายชื่อนักเรียนมอบตัว ม.4 ห้องเรียนพิเศษ - วันที่ 18 มีนาคม 2563..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
รายชื่อนักเรียนมอบตัว ม.1 ห้องเรียนพิเศษ - วันที่ 17 มีนาคม 2563..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษภายใน IMP และ EIS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีกา..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ESMTE/MSEP/EP..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ESC/MSEP/EP ป..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าห้องเรียน พสวท. (สู่ควา..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
หนังสือยืนยันข้อมูลการเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือพักอาศัยร่วมบ้านเดียวกันกับบุค..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศ..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ Student Care..
แก้ไขล่าสุด 02 เมษายน 2563
การตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562..
บันทึกเมื่อ 27 มีนาคม 2563
ประกาศ การรับเอกสารการศึกษาของนักเรียน ปีการศึกษา 2562..
บันทึกเมื่อ 27 มีนาคม 2563
ประกาศ การยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ป..
บันทึกเมื่อ 10 มีนาคม 2563
ปฏิทินระหว่างปิดภาคเรียนและวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563..
แก้ไขล่าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสารแจ้งกำหนดการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา ..
แก้ไขล่าสุด 31 มกราคม 2563
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562..
แก้ไขล่าสุด 03 กุมภาพันธ์ 2563
ตารางสอบและห้องสอบ การข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562 (ชั้น ม.1 - 2)..
แก้ไขล่าสุด 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ปิดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ..
แก้ไขล่าสุด 21 มกราคม 2563
เอกสาร แจ้งการจัดสอนชดเชย ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2563..
แก้ไขล่าสุด 06 มกราคม 2563
เอกสารเชิญประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2..
แก้ไขล่าสุด 06 มกราคม 2563
การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 25..
แก้ไขล่าสุด 13 ธันวาคม 2562
เอกสารแจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาเรียน วันที่ 12 ธันวาคม 2562..
บันทึกเมื่อ 11 ธันวาคม 2562
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562..
แก้ไขล่าสุด 03 กุมภาพันธ์ 2563
ขออนุญาตนำ นศท.ชั้นปี 2 เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562..
บันทึกเมื่อ 03 ธันวาคม 2562
การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ร..
แก้ไขล่าสุด 25 พฤศจิกายน 2562
เอกสารแจ้งการจัดสอนชดเชย
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562..
แก้ไขล่าสุด 29 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง หยุดเรียนกรณีพิเศษ..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไ..
แก้ไขล่าสุด 06 มีนาคม 2563
การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่า..
บันทึกเมื่อ 15 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และห้องสอบร..
แก้ไขล่าสุด 02 กรกฎาคม 2562
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562..
แก้ไขล่าสุด 26 มิถุนายน 2562
เอกสารแจ้งผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เรื่อง การจัดสอนชดเชย กิจกรรมปฐมนิเ..
แก้ไขล่าสุด 14 มิถุนายน 2562
ประกาศ การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1/2562 ฉบับแก้ไข 24 พฤษภาคม 2562..
แก้ไขล่าสุด 24 พฤษภาคม 2562
ตารางนัดถ่ายรูปนักเรียน ชั้น ม.2, 3, 5, 6 - วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562..
แก้ไขล่าสุด 14 พฤษภาคม 2562
ตารางเรียนคาบนอกเวลาเรียน (คาบ 9-10) ภาคเรียนที่ 1/2562 โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (..
แก้ไขล่าสุด 11 พฤษภาคม 2562
ตารางเรียนวันเสาร์ โครงการห้องเรียนพิเศษฯ ภาคเรียนที่ 1/2562..
แก้ไขล่าสุด 11 พฤษภาคม 2562
แจ้งกำหนดการ (เพิ่มเติม) “กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน” ม.1, 4 - 12 พฤษภา..
แก้ไขล่าสุด 10 พฤษภาคม 2562
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แ..
แก้ไขล่าสุด 08 พฤษภาคม 2562
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2562..
แก้ไขล่าสุด 08 พฤษภาคม 2562
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562..
แก้ไขล่าสุด 06 พฤษภาคม 2562
กำหนดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 - 8 พฤษภาคม 2562..
แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2562
กำหนดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 - 9 พฤษภาคม 2562..
บันทึกเมื่อ 07 พฤษภาคม 2562
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562..
แก้ไขล่าสุด 01 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2562
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
บันทึกเมื่อ 02 พฤษภาคม 2562
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562..
แก้ไขล่าสุด 02 พฤษภาคม 2562
ประกาศยกเลิกการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
บันทึกเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ขอเชิญชวนบริษัทประกันภัยยื่นข้อเสนอเพื่อรับประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน ปีการศ..
แก้ไขล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ปิดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ..
แก้ไขล่าสุด 21 มกราคม 2563
การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 25..
แก้ไขล่าสุด 13 ธันวาคม 2562
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562..
แก้ไขล่าสุด 29 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย1/2562..
แก้ไขล่าสุด 19 กันยายน 2562
ผลการประกวดออกแบบ รั้ว ประตู ป้ายชื่อโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในโครงการ "รั้วบ้านใ..
แก้ไขล่าสุด 13 มิถุนายน 2562
ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบรั้ว ประตู ป้ายชื่อโรง..
บันทึกเมื่อ 10 เมษายน 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั..
แก้ไขล่าสุด 06 เมษายน 2562
ประกาศ การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2563
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ..
บันทึกเมื่อ 07 เมษายน 2563
English Program Samsenwittayalai School is looking for teacher to fill vacancies..
บันทึกเมื่อ 07 เมษายน 2563
ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เฟส 3 ด้วยวิธี..
บันทึกเมื่อ 02 เมษายน 2563
ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เฟส..
บันทึกเมื่อ 27 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Coding & Gr..
บันทึกเมื่อ 23 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการสนับสน..
บันทึกเมื่อ 23 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนโครงการ English ..
บันทึกเมื่อ 23 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล..
บันทึกเมื่อ 19 มีนาคม 2563
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างปรับปรุงห้องป..
บันทึกเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศยกเลิกการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
บันทึกเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ขอเชิญชวนบริษัทประกันภัยยื่นข้อเสนอเพื่อรับประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน ปีการศ..
แก้ไขล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Coding & Graphic Animation ด้วยวิ..
แก้ไขล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ (Math -Scince)..
แก้ไขล่าสุด 13 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการ ( Math -Scince) สำหรับนักเรี..
แก้ไขล่าสุด 13 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (En..
แก้ไขล่าสุด 10 มกราคม 2563
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ Science – Math สำหรับนั..
บันทึกเมื่อ 20 ธันวาคม 2562
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ Science – Math สำหรับนั..
บันทึกเมื่อ 20 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Camp) สำ..
แก้ไขล่าสุด 19 ธันวาคม 2562
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤ..
แก้ไขล่าสุด 16 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อกระดาษสำหรับการจัดการเรียนการสอนและสำนักงาน ป..
แก้ไขล่าสุด 30 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 โดย..
แก้ไขล่าสุด 30 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียน ปีงบประมาณ2563 ด้วยวิธี..
แก้ไขล่าสุด 09 ตุลาคม 2562
ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียน ปีงบประมาณ2563 ด้ว..
แก้ไขล่าสุด 09 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อกระดาษสำหรับการจัดการเรียนการสอนและสำนักงาน ปีงบประมาณ..
แก้ไขล่าสุด 07 ตุลาคม 2562
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อกระดาษสำหรับการจัดการเรียนการสอนและสำนักงาน ปีงบ..
บันทึกเมื่อ 07 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนก..
บันทึกเมื่อ 01 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อรถยนต์โรงเรียน (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกว..
บันทึกเมื่อ 01 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อกระดาษสำหรับการจัดการเรียนการสอนและสำนักงาน ปีงบประมาณ..
บันทึกเมื่อ 20 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนและการบริห..
บันทึกเมื่อ 14 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธ..
บันทึกเมื่อ 14 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โรงเรียน (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท..
แก้ไขล่าสุด 14 กันยายน 2562
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถยนต์โรงเรียน (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดรา..
บันทึกเมื่อ 09 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โรงเรียน (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท..
บันทึกเมื่อ 14 สิงหาคม 2562
ยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ จ้างเหมาบริการค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integratio..
บันทึกเมื่อ 15 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Camp) สำห..
แก้ไขล่าสุด 11 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภ..
บันทึกเมื่อ 05 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีงบประม..
บันทึกเมื่อ 28 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration ..
แก้ไขล่าสุด 28 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English In..
บันทึกเมื่อ 07 มิถุนายน 2562
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 ด้วย..
บันทึกเมื่อ 18 กรกฎาคม 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..
แก้ไขล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2560
ประมวลภาพ
Education Zone