• นักเรียนสามเสนฯ
  • ประกาศทั่วไป
  • การรับนักเรียน
  • ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
Samsen Open House 2019
แก้ไขล่าสุด 17 มกราคม 2562
ตารางสอนเสริมเตรียมสอบ O-NET ม.6
แก้ไขล่าสุด 15 มกราคม 2562
ตารางสอนเสริมเตรียมสอบ O-NET ม.3
แก้ไขล่าสุด 15 มกราคม 2562
เอกสารแจ้งผู้ปกครองเรื่อง การปรับเปลี่ยนเวลาเรียนในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562..
บันทึกเมื่อ 15 มกราคม 2562
เอกสารขออนุญาตผู้ปกครองชั้น ม.1/1 และ ม.1/2 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "สร้างสรรค..
บันทึกเมื่อ 15 มกราคม 2562
เอกสารขออนุญาตผู้ปกครองชั้น ม.2/1 และ ม.2/2 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEM วันเส..
แก้ไขล่าสุด 15 มกราคม 2562
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2561
เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายค่าเล่าเรียน..
แก้ไขล่าสุด 08 พฤศจิกายน 2561
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 **ฉบับแก้ไข วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561..
บันทึกเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2561
กำหนดวันและเวลาเตรียมงานกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 26 ตุลาคม 2561
เอกสาร เชิญประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนทีี่ 2 ปีการศึกษา 2..
แก้ไขล่าสุด 24 ตุลาคม 2561
ตารางสอบและห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561..
บันทึกเมื่อ 02 ธันวาคม 2561
เอกสารแจ้งหยุดเรียนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และการเรียนชดเชย..
แก้ไขล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษ..
บันทึกเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 **ฉบับแก้ไข วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ..
บันทึกเมื่อ 24 ตุลาคม 2561
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 24 ตุลาคม 2561
ตารางเรียน คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10) โครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปี..
แก้ไขล่าสุด 18 ตุลาคม 2561
ตารางเรียนวันเสาร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - ค..
แก้ไขล่าสุด 24 ตุลาคม 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปร..
บันทึกเมื่อ 24 พฤษภาคม 2561
วิธีติดตั้ง Student Messenger เพื่อรับข่าวสารจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
แก้ไขล่าสุด 19 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษ..
แก้ไขล่าสุด 18 กันยายน 2561
Samsen Open House 2019
แก้ไขล่าสุด 17 มกราคม 2562
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้ง..
แก้ไขล่าสุด 07 เมษายน 2561
เอกสารรายงานประจำปี ปีการศึกษา 2558..
บันทึกเมื่อ 11 มีนาคม 2560
ประกาศผล การสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. ปีการศึกษา 2560..
บันทึกเมื่อ 06 มีนาคม 2560
ดาวน์โหลด วิดีโอ ท่ารำถวายพระพร..
แก้ไขล่าสุด 10 พฤษภาคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษ..
บันทึกเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปร..
บันทึกเมื่อ 24 พฤษภาคม 2561
วิธีติดตั้ง Student Messenger เพื่อรับข่าวสารจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
แก้ไขล่าสุด 19 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษ..
แก้ไขล่าสุด 18 กันยายน 2561
แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าค่ายคุณธรรมห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว..
บันทึกเมื่อ 22 มิถุนายน 2561
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย2/2559 ศูนย์โร..
บันทึกเมื่อ 27 ตุลาคม 2559
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2561
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561..
แก้ไขล่าสุด 01 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปร..
บันทึกเมื่อ 24 พฤษภาคม 2561
ตารางเรียน โครงการ English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการ..
แก้ไขล่าสุด 09 พฤษภาคม 2561
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย..
แก้ไขล่าสุด 28 เมษายน 2561
เอกสารเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการด..
แก้ไขล่าสุด 10 เมษายน 2561
สถิติจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2556-2560..
แก้ไขล่าสุด 15 มีนาคม 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนพิเศษ ES..
บันทึกเมื่อ 05 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (English Program)..
บันทึกเมื่อ 05 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนปกติ)..
บันทึกเมื่อ 05 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (English Program)..
บันทึกเมื่อ 05 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนพิเศษ ES..
บันทึกเมื่อ 05 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (ห้องเรียนปกติ)..
แก้ไขล่าสุด 23 มีนาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ (Math - Science) สำ..
แก้ไขล่าสุด 18 มกราคม 2562
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ..
บันทึกเมื่อ 10 มกราคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ ( Science -Math ) ระ..
แก้ไขล่าสุด 19 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบปรระ..
แก้ไขล่าสุด 24 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ พ..
แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ...
บันทึกเมื่อ 11 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (En..
แก้ไขล่าสุด 07 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพพร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธี..
แก้ไขล่าสุด 31 สิงหาคม 2561
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integ..
แก้ไขล่าสุด 09 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Math - Sc..
แก้ไขล่าสุด 09 สิงหาคม 2561
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 ด้วย..
บันทึกเมื่อ 18 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ (English Integration Cam..
แก้ไขล่าสุด 04 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคา..
แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2561
ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเร..
แก้ไขล่าสุด 17 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับ..
แก้ไขล่าสุด 08 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับ..
บันทึกเมื่อ 08 มกราคม 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้..
บันทึกเมื่อ 04 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น..
แก้ไขล่าสุด 12 ธันวาคม 2560
ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๖ ชั้น..
บันทึกเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..
แก้ไขล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ
บันทึกเมื่อ 11 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการภาษาอังกฤษ (English - Math -S..
แก้ไขล่าสุด 10 มกราคม 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒..
บันทึกเมื่อ 25 ธันวาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (English -..
แก้ไขล่าสุด 17 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพ
Education Zone